Đóng mở cổng bằng RFID

Điều khiển bằng RFID

Trong bài viết này chúng ta cùng thực hiện làm một mô hình sử dụng thẻ từ hay còn được gọi là thẻ RFID để điều khiển động cơ servo đóng mở cổng.

Linh kiện chuẩn bị

Tìm hiểu về RFID

RFID viết tắt của Xác định Tần số Vô tuyến (Radio-Frequency IDentification). Dùng để chỉ các thiết bị điện tử nhỏ bao gồm một chip nhỏ và ăng-ten. Các chip thường có khả năng mang 2.000 byte dữ liệu hoặc ít hơn.

Thiết bị RFID phục vụ cùng một mục đích như mã vạch hoặc dải từ ở mặt sau của thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM; nó cung cấp một nhận dạng duy nhất cho đối tượng đó. Và, giống như một mã vạch hoặc dải từ phải được quét để có được thông tin, thiết bị RFID phải được quét để lấy thông tin nhận dạng.

RFID có ba phần chính:

 • Một ăng ten quét
 • Mạch thu phát có bộ giải mã dữ liệu
 • Một thẻ RFID đã được định sẵn thông tin

Khi một thẻ RFID đi qua dải sóng của ăng ten quét thì nó sẽ được cung cấp năng lượng, nhờ vậy mà thẻ RFID có thể truyền thông tin đến cho bộ giải mã. Chính nhờ thế mà thẻ RFID hoạt động không cần phải dùng đến pin và do đó có thể được sử dụng rất lâu.

Đấu nối

UnoX với RFID RC522

UnoXRFID RC522
3v3Vcc
GNDGND
9RST
10SDA (SS)
11MOSI
12MISO
13SCK

UnoX với module LED RGB

UnoXLED RGB
GNDGND
7B
6G
5R

UnoX với động cơ Servo

UnoXServo
5VDây đỏ
GNDDây đen
3Dây cam

UnoX với Buzzer

UnoXServo
5V+ (chân ngắn)
A0- (chân dài)

Lập trình

 • Chương trình này sử dụng các thư viện EEPROM.h, SPI.hServo.h là các thư viện có sẵn trong chương trình Arduino. Ngoài ra còn sử dụng thêm thư viện MFRC522.h, tải tại đây

 • Ở đây ta có một khái niệm mới là EEPROM, vậy EEPROM là gì? EEPROM (tiếng Anh: Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) là một chip nhớ không xoá được thường dùng trong các máy tính và các thiết bị di động để lưu trữ một lượng dữ liệu thấp và cần thiết thay đổi nội dung được. Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng EEPROM để lưu trữ các địa chỉ của thẻ RFID mà chúng ta quét. Vì đó là các dữ liệu không thể mất đi khi không có nguồn điện.

 • Vào lần khởi chạy đầu tiên sau khi nạp chương trình, ta sẽ cần sử dụng một thẻ RFID làm vai trò là Master Card. Thẻ Master Card này sẽ có nhiệm vụ thêmxóa các thẻ RFID có thể dùng để đóng/mở cổng, được lưu trong bộ nhớ EEPROM. Và thẻ Master Card này sẽ không có chức năng để đóng/mở cổng.

#include <EEPROM.h>   // We are going to read and write PICC's UIDs from/to EEPROM
#include <SPI.h>    // RC522 Module uses SPI protocol
#include <MFRC522.h>  // Library for Mifare RC522 Devices
#include <Servo.h>   //Library for Servo 9G

#define COMMON_ANODE

#ifdef COMMON_ANODE
#define LED_ON LOW
#define LED_OFF HIGH
#else
#define LED_ON HIGH
#define LED_OFF LOW
#endif

constexpr uint8_t redLed = 5;  // Set Led Pins
constexpr uint8_t greenLed = 6;
constexpr uint8_t blueLed = 7;

constexpr uint8_t wipeB = 2;  // Button pin for WipeMode

bool programMode = false;    // initialize programming mode to false

uint8_t successRead;      // Variable integer to keep if we have Successful Read from Reader

byte storedCard[4];       // Stores an ID read from EEPROM
byte readCard[4];        // Stores scanned ID read from RFID Module
byte masterCard[4];       // Stores master card's ID read from EEPROM

constexpr uint8_t RST_PIN = 9; // Configurable, see typical pin layout above
constexpr uint8_t SS_PIN = 10; // Configurable, see typical pin layout above

Servo myservo;

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

void setup() {
 //Arduino Pin Configuration
 myservo.attach(3);
 pinMode(A0, OUTPUT); //Set pin for buzzer
 digitalWrite(A0, LOW);
 pinMode(redLed, OUTPUT);
 pinMode(greenLed, OUTPUT);
 pinMode(blueLed, OUTPUT);
 pinMode(wipeB, INPUT_PULLUP);  // Enable pin's pull up resistor
 digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure led is off
 digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure led is off
 digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Make sure led is off

 //Protocol Configuration
 Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with PC
 SPI.begin();      // MFRC522 Hardware uses SPI protocol
 mfrc522.PCD_Init();  // Initialize MFRC522 Hardware

 //If you set Antenna Gain to Max it will increase reading distance
 //mfrc522.PCD_SetAntennaGain(mfrc522.RxGain_max);

 Serial.println(F("Access Control Example v0.1"));  // For debugging purposes
 ShowReaderDetails(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details

 //Wipe Code - If the Button (wipeB) Pressed while setup run (powered on) it wipes EEPROM
 if (digitalRead(wipeB) == LOW) { // when button pressed pin should get low, button connected to ground
  digitalWrite(redLed, LED_ON); // Red Led stays on to inform user we are going to wipe
  Serial.println(F("Wipe Button Pressed"));
  Serial.println(F("You have 10 seconds to Cancel"));
  Serial.println(F("This will be remove all records and cannot be undone"));
  bool buttonState = monitorWipeButton(10000); // Give user enough time to cancel operation
  if (buttonState == true && digitalRead(wipeB) == LOW) {  // If button still be pressed, wipe EEPROM
   Serial.println(F("Starting Wiping EEPROM"));
   for (uint16_t x = 0; x < EEPROM.length(); x = x + 1) {  //Loop end of EEPROM address
    if (EEPROM.read(x) == 0) {       //If EEPROM address 0
     // do nothing, already clear, go to the next address in order to save time and reduce writes to EEPROM
    }
    else {
     EEPROM.write(x, 0);    // if not write 0 to clear, it takes 3.3mS
    }
   }
   Serial.println(F("EEPROM Successfully Wiped"));
   digitalWrite(redLed, LED_OFF); // visualize a successful wipe
   delay(200);
   digitalWrite(redLed, LED_ON);
   delay(200);
   digitalWrite(redLed, LED_OFF);
   delay(200);
   digitalWrite(redLed, LED_ON);
   delay(200);
   digitalWrite(redLed, LED_OFF);
  }
  else {
   Serial.println(F("Wiping Cancelled")); // Show some feedback that the wipe button did not pressed for 15 seconds
   digitalWrite(redLed, LED_OFF);
  }
 }
 // Check if master card defined, if not let user choose a master card
 // This also useful to just redefine the Master Card
 // You can keep other EEPROM records just write other than 143 to EEPROM address 1
 // EEPROM address 1 should hold magical number which is '143'
 if (EEPROM.read(1) != 143) {
  Serial.println(F("No Master Card Defined"));
  Serial.println(F("Scan A PICC to Define as Master Card"));
  do {
   successRead = getID();      // sets successRead to 1 when we get read from reader otherwise 0
   digitalWrite(blueLed, LED_ON);  // Visualize Master Card need to be defined
   delay(200);
   digitalWrite(blueLed, LED_OFF);
   delay(200);
  }
  while (!successRead);         // Program will not go further while you not get a successful read
  for ( uint8_t j = 0; j < 4; j++ ) {    // Loop 4 times
   EEPROM.write( 2 + j, readCard[j] ); // Write scanned PICC's UID to EEPROM, start from address 3
  }
  EEPROM.write(1, 143);         // Write to EEPROM we defined Master Card.
  Serial.println(F("Master Card Defined"));
 }
 Serial.println(F("-------------------"));
 Serial.println(F("Master Card's UID"));
 for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++ ) {     // Read Master Card's UID from EEPROM
  masterCard[i] = EEPROM.read(2 + i);  // Write it to masterCard
  Serial.print(masterCard[i], HEX);
 }
 Serial.println("");
 Serial.println(F("-------------------"));
 Serial.println(F("Everything is ready"));
 Serial.println(F("Waiting PICCs to be scanned"));
 cycleLeds();  // Everything ready lets give user some feedback by cycling leds
}


///////////////////////////////////////// Main Loop ///////////////////////////////////
void loop () {
 do {
  successRead = getID(); // sets successRead to 1 when we get read from reader otherwise 0
  // When device is in use if wipe button pressed for 10 seconds initialize Master Card wiping
  if (digitalRead(wipeB) == LOW) { // Check if button is pressed
   // Visualize normal operation is iterrupted by pressing wipe button Red is like more Warning to user
   digitalWrite(redLed, LED_ON); // Make sure led is off
   digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure led is off
   digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Make sure led is off
   // Give some feedback
   Serial.println(F("Wipe Button Pressed"));
   Serial.println(F("Master Card will be Erased! in 10 seconds"));
   bool buttonState = monitorWipeButton(10000); // Give user enough time to cancel operation
   if (buttonState == true && digitalRead(wipeB) == LOW) {  // If button still be pressed, wipe EEPROM
    EEPROM.write(1, 0);         // Reset Magic Number.
    Serial.println(F("Master Card Erased from device"));
    Serial.println(F("Please reset to re-program Master Card"));
    while (1);
   }
   Serial.println(F("Master Card Erase Cancelled"));
  }
  if (programMode) {
   cycleLeds();       // Program Mode cycles through Red Green Blue waiting to read a new card
  }
  else {
   normalModeOn();   // Normal mode, blue Power LED is on, all others are off
  }
 }
 while (!successRead);  //the program will not go further while you are not getting a successful read
 if (programMode) {
  if ( isMaster(readCard) ) { //When in program mode check First If master card scanned again to exit program mode
   Serial.println(F("Master Card Scanned"));
   Serial.println(F("Exiting Program Mode"));
   Serial.println(F("-----------------------------"));
   programMode = false;
   return;
  }
  else {
   if ( findID(readCard) ) { // If scanned card is known delete it
    Serial.println(F("I know this PICC, removing..."));
    deleteID(readCard);
    Serial.println("-----------------------------");
    Serial.println(F("Scan a PICC to ADD or REMOVE to EEPROM"));
   }
   else {          // If scanned card is not known add it
    Serial.println(F("I do not know this PICC, adding..."));
    writeID(readCard);
    Serial.println(F("-----------------------------"));
    Serial.println(F("Scan a PICC to ADD or REMOVE to EEPROM"));
   }
  }
 }
 else {
  if ( isMaster(readCard)) {  // If scanned card's ID matches Master Card's ID - enter program mode
   programMode = true;
   Serial.println(F("Hello Master - Entered Program Mode"));
   uint8_t count = EEPROM.read(0);  // Read the first Byte of EEPROM that
   Serial.print(F("I have "));   // stores the number of ID's in EEPROM
   Serial.print(count);
   Serial.print(F(" record(s) on EEPROM"));
   Serial.println("");
   Serial.println(F("Scan a PICC to ADD or REMOVE to EEPROM"));
   Serial.println(F("Scan Master Card again to Exit Program Mode"));
   Serial.println(F("-----------------------------"));
  }
  else {
   if ( findID(readCard) ) { // If not, see if the card is in the EEPROM
    Serial.println(F("Welcome, You shall pass"));
    granted(300);     // Open the door lock for 300 ms
   }
   else {   // If not, show that the ID was not valid
    Serial.println(F("You shall not pass"));
    denied();
   }
  }
 }
}

///////////////////////////////////////// Access Granted  ///////////////////////////////////
void granted ( uint16_t setDelay) {
 digitalWrite(blueLed, LED_OFF);  // Turn off blue LED
 digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Turn off red LED
 digitalWrite(greenLed, LED_ON);  // Turn on green LED
 digitalWrite(A0, LOW) // Turn on Buzzer
 myservo.write(90);  // Set servo to position
 delay(300);     // Buzzer on for 0.3s
 digitalWrite(A0,HIGH);// Turn off Buzzer
 delay(setDelay-300);
 delay(setDelay);     // Hold door lock open for given seconds
 delay(1000);      // Hold green LED on for a second
}

///////////////////////////////////////// Access Denied ///////////////////////////////////
void denied() {
 digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is off
 digitalWrite(blueLed, LED_OFF);  // Make sure blue LED is off
 digitalWrite(redLed, LED_ON);  // Turn on red LED
 delay(1000);
}


///////////////////////////////////////// Get PICC's UID ///////////////////////////////////
uint8_t getID() {
 // Getting ready for Reading PICCs
 if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { //If a new PICC placed to RFID reader continue
  return 0;
 }
 if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {  //Since a PICC placed get Serial and continue
  return 0;
 }
 // There are Mifare PICCs which have 4 byte or 7 byte UID care if you use 7 byte PICC
 // I think we should assume every PICC as they have 4 byte UID
 // Until we support 7 byte PICCs
 Serial.println(F("Scanned PICC's UID:"));
 for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++) { //
  readCard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];
  Serial.print(readCard[i], HEX);
 }
 Serial.println("");
 mfrc522.PICC_HaltA(); // Stop reading
 return 1;
}

void ShowReaderDetails() {
 // Get the MFRC522 software version
 byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);
 Serial.print(F("MFRC522 Software Version: 0x"));
 Serial.print(v, HEX);
 if (v == 0x91)
  Serial.print(F(" = v1.0"));
 else if (v == 0x92)
  Serial.print(F(" = v2.0"));
 else
  Serial.print(F(" (unknown),probably a chinese clone?"));
 Serial.println("");
 // When 0x00 or 0xFF is returned, communication probably failed
 if ((v == 0x00) || (v == 0xFF)) {
  Serial.println(F("WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?"));
  Serial.println(F("SYSTEM HALTED: Check connections."));
  // Visualize system is halted
  digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is off
  digitalWrite(blueLed, LED_OFF);  // Make sure blue LED is off
  digitalWrite(redLed, LED_ON);  // Turn on red LED
  while (true); // do not go further
 }
}

///////////////////////////////////////// Cycle Leds (Program Mode) ///////////////////////////////////
void cycleLeds() {
 digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure red LED is off
 digitalWrite(greenLed, LED_ON);  // Make sure green LED is on
 digitalWrite(blueLed, LED_OFF);  // Make sure blue LED is off
 delay(200);
 digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure red LED is off
 digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is off
 digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Make sure blue LED is on
 delay(200);
 digitalWrite(redLed, LED_ON);  // Make sure red LED is on
 digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is off
 digitalWrite(blueLed, LED_OFF);  // Make sure blue LED is off
 delay(200);
}

//////////////////////////////////////// Normal Mode Led ///////////////////////////////////
void normalModeOn () {
 digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Blue LED ON and ready to read card
 digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure Red LED is off
 digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure Green LED is off
}

//////////////////////////////////////// Read an ID from EEPROM //////////////////////////////
void readID( uint8_t number ) {
 uint8_t start = (number * 4 ) + 2;  // Figure out starting position
 for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++ ) {   // Loop 4 times to get the 4 Bytes
  storedCard[i] = EEPROM.read(start + i);  // Assign values read from EEPROM to array
 }
}

///////////////////////////////////////// Add ID to EEPROM  ///////////////////////////////////
void writeID( byte a[] ) {
 if ( !findID( a ) ) {   // Before we write to the EEPROM, check to see if we have seen this card before!
  uint8_t num = EEPROM.read(0);   // Get the numer of used spaces, position 0 stores the number of ID cards
  uint8_t start = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts
  num++;        // Increment the counter by one
  EEPROM.write( 0, num );   // Write the new count to the counter
  for ( uint8_t j = 0; j < 4; j++ ) {  // Loop 4 times
   EEPROM.write( start + j, a[j] ); // Write the array values to EEPROM in the right position
  }
  successWrite();
  Serial.println(F("Succesfully added ID record to EEPROM"));
 }
 else {
  failedWrite();
  Serial.println(F("Failed! There is something wrong with ID or bad EEPROM"));
 }
}

///////////////////////////////////////// Remove ID from EEPROM  ///////////////////////////////////
void deleteID( byte a[] ) {
 if ( !findID( a ) ) {   // Before we delete from the EEPROM, check to see if we have this card!
  failedWrite();   // If not
  Serial.println(F("Failed! There is something wrong with ID or bad EEPROM"));
 }
 else {
  uint8_t num = EEPROM.read(0);  // Get the numer of used spaces, position 0 stores the number of ID cards
  uint8_t slot;    // Figure out the slot number of the card
  uint8_t start;   // = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts
  uint8_t looping;  // The number of times the loop repeats
  uint8_t j;
  uint8_t count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that stores number of cards
  slot = findIDSLOT( a );  // Figure out the slot number of the card to delete
  start = (slot * 4) + 2;
  looping = ((num - slot) * 4);
  num--;   // Decrement the counter by one
  EEPROM.write( 0, num );  // Write the new count to the counter
  for ( j = 0; j < looping; j++ ) {     // Loop the card shift times
   EEPROM.write( start + j, EEPROM.read(start + 4 + j));  // Shift the array values to 4 places earlier in the EEPROM
  }
  for ( uint8_t k = 0; k < 4; k++ ) {     // Shifting loop
   EEPROM.write( start + j + k, 0);
  }
  successDelete();
  Serial.println(F("Succesfully removed ID record from EEPROM"));
 }
}

///////////////////////////////////////// Check Bytes  ///////////////////////////////////
bool checkTwo ( byte a[], byte b[] ) {
 for ( uint8_t k = 0; k < 4; k++ ) {  // Loop 4 times
  if ( a[k] != b[k] ) {   // IF a != b then false, because: one fails, all fail
    return false;
  }
 }
 return true;
}

///////////////////////////////////////// Find Slot  ///////////////////////////////////
uint8_t findIDSLOT( byte find[] ) {
 uint8_t count = EEPROM.read(0);    // Read the first Byte of EEPROM that
 for ( uint8_t i = 1; i <= count; i++ ) {  // Loop once for each EEPROM entry
  readID(i);        // Read an ID from EEPROM, it is stored in storedCard[4]
  if ( checkTwo( find, storedCard ) ) {  // Check to see if the storedCard read from EEPROM
   // is the same as the find[] ID card passed
   return i;     // The slot number of the card
  }
 }
}

///////////////////////////////////////// Find ID From EEPROM  ///////////////////////////////////
bool findID( byte find[] ) {
 uint8_t count = EEPROM.read(0);   // Read the first Byte of EEPROM that
 for ( uint8_t i = 1; i < count; i++ ) {  // Loop once for each EEPROM entry
  readID(i);     // Read an ID from EEPROM, it is stored in storedCard[4]
  if ( checkTwo( find, storedCard ) ) {  // Check to see if the storedCard read from EEPROM
   return true;
  }
  else {  // If not, return false
  }
 }
 return false;
}

///////////////////////////////////////// Write Success to EEPROM  ///////////////////////////////////
// Flashes the green LED 3 times to indicate a successful write to EEPROM
void successWrite() {
 digitalWrite(blueLed, LED_OFF);  // Make sure blue LED is off
 digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure red LED is off
 digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is on
 delay(200);
 digitalWrite(greenLed, LED_ON);  // Make sure green LED is on
 delay(200);
 digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is off
 delay(200);
 digitalWrite(greenLed, LED_ON);  // Make sure green LED is on
 delay(200);
 digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is off
 delay(200);
 digitalWrite(greenLed, LED_ON);  // Make sure green LED is on
 delay(200);
}

///////////////////////////////////////// Write Failed to EEPROM  ///////////////////////////////////
// Flashes the red LED 3 times to indicate a failed write to EEPROM
void failedWrite() {
 digitalWrite(blueLed, LED_OFF);  // Make sure blue LED is off
 digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure red LED is off
 digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is off
 delay(200);
 digitalWrite(redLed, LED_ON);  // Make sure red LED is on
 delay(200);
 digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure red LED is off
 delay(200);
 digitalWrite(redLed, LED_ON);  // Make sure red LED is on
 delay(200);
 digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure red LED is off
 delay(200);
 digitalWrite(redLed, LED_ON);  // Make sure red LED is on
 delay(200);
}

///////////////////////////////////////// Success Remove UID From EEPROM ///////////////////////////////////
// Flashes the blue LED 3 times to indicate a success delete to EEPROM
void successDelete() {
 digitalWrite(blueLed, LED_OFF);  // Make sure blue LED is off
 digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure red LED is off
 digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is off
 delay(200);
 digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Make sure blue LED is on
 delay(200);
 digitalWrite(blueLed, LED_OFF);  // Make sure blue LED is off
 delay(200);
 digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Make sure blue LED is on
 delay(200);
 digitalWrite(blueLed, LED_OFF);  // Make sure blue LED is off
 delay(200);
 digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Make sure blue LED is on
 delay(200);
}

////////////////////// Check readCard IF is masterCard  ///////////////////////////////////
// Check to see if the ID passed is the master programing card
bool isMaster( byte test[] ) {
	return checkTwo(test, masterCard);
}

bool monitorWipeButton(uint32_t interval) {
 uint32_t now = (uint32_t)millis();
 while ((uint32_t)millis() - now < interval) {
  // check on every half a second
  if (((uint32_t)millis() % 500) == 0) {
   if (digitalRead(wipeB) != LOW)
    return false;
  }
 }
 return true;
}

Kết quả

 • Ở lần chạy đầu tiên chúng ta cần chọn ra một thẻ RFID làm master. Thẻ RFID master sẽ có chức năng vào trạng thái cài đặt, và chúng ta có thể thêm hoặc bớt các thẻ được phép mở cửa.

 • Sau khi đã xác định được thẻ master, ta quét thẻ master một lần nữa để vào chế độ cài đặt. Ta quét thẻ cần thêm, chương trình sẽ tự thêm thẻ vào bộ nhớ. Nếu như thẻ đó đã có thì sẽ tự động được xóa khỏi bộ nhớ.

 • Khi hoàn tất cài đặt ta quét thẻ master lần nữa để thoát. Sau khi thoát ta có thể dùng các thẻ đã được thêm vào để điều khiển cửa.

 • Nếu vì một lý do nào đó mà bị mất thẻ master, chúng ta có thể nhấn nút nhấn trên board liên kết với chân số 2 trong vòng 10s, chương trình sẽ tự xóa thẻ master trong bộ nhớ và bắt đầu lại từ đầu.