Kết nối 2 micro:bit

Kết nối 2 micro:bit

Hướng dẫn này sẽ giúp chúng ta kết nối 2 micro:bit với nhau bằng cách sử dụng các khối trong nhóm radio. Từ đó các bạn có thể sáng tạo ra nhiều trò chơi mang tính tập thể với micro:bit.

Chuẩn bị

Ý tưởng xây dựng chương trình

Kết nối 2 board microbit bằng cách sử dụng các lệnh trong nhóm radio:

 • Khi nhấn button A ở board micro:bit số 2, board số 2 sẽ hiện chữ A trên LED.
 • Khi nhấn button B ở board micro:bit số 1, board số 2 sẽ hiện chữ B trên LED.
 • Khi nhấn cả 2 nút A và B ở board micro:bit số 1, board số 2 sẽ hiện chữ “A+B” trên LED.
 • Kết quả tương tự khi thao tác với board microbit số 2.

Các bước phần gửi dữ liệu

 • Bước 1: Lấy khối On button A pressed trong nhấn input.
 • Bước 2: Lây khối radio number send number trong nhóm radio bỏ vào On button A pressed.
 • Bước 3: Click phải chuột, nhấn duplicate để copy khối vừa làm, thay đổi để tạo ra 3 block gửi giá trị khi nhấn nút.

Các bước phần nhận dữ liệu

 • Bước 1: Trong nhóm radio lấy khối on radio received recceivedNumber
 • Bước 2: Đặt khối if-then trong logic vào on radio received recceivedNumber.
 • Bước 3: Ở vị trí true của if-then, lấy biến recceivedNumber so sánh với giá trị 0.
 • Bước 4: Đặt khối Show string hello trong nhóm Basic vào then.
 • Bước 5: Để lấy thêm lệnh else if, trong khối if-then, nhấn vào nút setting, kéo 2 lệnh else if ở vùng tối bỏ vào vùng sáng.

Link chương trình mẫu: https://makecode.microbit.org/_WqhVXi27d6FK

Kết quả

 • Khi nhấn nút A ở board micro:bit thứ nhất thì trên board micro:bit thứ 2 sẽ xuất hiện chữ A.
 • Tương tự khi nhấn nút B hoặc A và B.