Random Button

Xây dựng ứng dụng nhấn nút ra một số bất kì từ 0 đến 100

Random Button

Trong bài viết này chúng ta sẽ làm một ứng dụng nhấn nút ra một số bất kì, số đó sẽ có phạm vi từ 0 đến 100. Ứng dụng này phù hợp cho những trò chơi chia nhóm ngẫu nhiên, trò chơi hên, xui …

Chuẩn bị

Ý tưởng xây dựng chương trình

  • Khi nhấn nút A (hàm on button A pressed) thì màn hình led sẽ hiển thị (hàm show leds) số được random (hàm pick random to 4).

Lưu ý: Thay dổi số 4 trong hàm pick random to 4 thành 100 để có thể random được số trong phạm vi từ 0 đến 100.

Hướng dẫn lập trình

  • Truy cập vào địa chỉ https://makecode.microbit.org/
  • Các bước thực hiện:

    • Bước 1: Kéo hàm on button A pressed trong nhóm Input vào chương trình.
    • Bước 2: Kéo hàm show number trong nhóm Basic vào hàm on button A pressed.
    • Bước 3: Kéo hàm pick random 0 to 4 trong nhóm Math vào hàm show number, sửa số “4” thành số “100”.
  • Tham khảo chương trình mẫu: tại đây

Kết quả