Nhấn nút hiện mặt cười

xây dựng ứng dụng nhấn nút hiển thị hình mặt cười

Nhấn nút hiện mặt cười

Nhấn nút hiện mặt cười là ứng dụng trò chơi nho nhỏ là nhấn nút button A màn hình led sẽ hiển thị các hình mặt cười. Khi nhấn nút B thì hình mặt cười sẽ biến mất.

Chuẩn bị

Ý tưởng xây dựng chương trình

 • Khi nhấn nút A dùng hàm on button A pressed sẽ hiển thị hình ảnh mặt cười được thiết lập trong hàm show leds.
 • Khi nhấn nút B dùng hàm on button B pressed sẽ xóa hình mặt cười đang hiển thị.

Chú ý: có thể làm bao nhiêu hình mặt cười hoặc các hình ảnh khác tùy ý, muốn thêm hình chỉ cần thêm hàm show leds và chọn led theo hình mong muốn hoặc hàm show icon để sử dụng icon chúng ta muốn.

Hướng dẫn lập trình

 • Truy cập vào địa chỉ https://makecode.microbit.org/
 • Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Kéo hàm On button A pressed trong nhóm Input vào chương trình.
  • Bước 2: Kéo hàm show leds trong nhóm Basic vào hàm On button A pressed, tùy chỉnh led thành hình mặt cười.
  • Bước 3: Kéo hàm On button A pressed vào chương trình, sửa “A” thành “B”.
  • Bước 4: Kéo hàm clear screen trong more của nhóm Basic vào hàm On button B pressed.
 • Tham khảo chương trình mẫu: tại đây.

Kết quả