Đo độ ẩm đất

Xây dựng ứng dụng đo độ ẩm trong đất

Đo độ ẩm đất

Trong bài này chúng ta sẽ làm một ứng dụng thực tế là đo độ ẩm của đất bằng Micro:Bit.

Chuẩn bị

Khả năng đo độ ẩm đất của Micro:Bit

 • Do nước có khả năng dẫn điện nên mẫu đất nào có độ ẩm cao (có nước) sẽ có khả năng dẫn điện tốt hơn. Do đó tùy vào độ ẩm của các mẫu đất có độ ẩm khác nhau sẽ cho ra các mức điện áp khác nhau, dựa vào đó Micro:Bit sẽ đọc các mức điện áp và đưa ra giá trị tương ứng với các mức điện áp, giá trị từ 0 dến 1023.

 • Thật ra Micro:Bit không có cảm biến đo độ ẩm đất mà Micro:Bit đo độ ẩm đất bằng phương pháp đọc tín hiệu analog từ các chân 0, 1, 2 của nó (sử dụng hàm analog read pin). Micro:Bit sẽ đọc được giá trị từ 0 đến 1023 tương ứng với mức điện áp từ 0V đến 3V.

Các bước kết nối

 • Kết nối Micro:Bit với 2 cây đinh.
Micro:BitĐinh
0đinh 1
3Vđinh 2

Ý tưởng xây dựng chương trình

 • Chúng ta sẽ dùng hàm analog read pin P0 để đọc giá trị analog từ chân P0 tương ứng với giá trị độ ẩm, sau đó sẽ dùng hàm plot bar graph of up to để hiển thị biểu đồ độ ẩm trên màn hình led. Khi nhấn nút A màn hình led sẽ hiển thị giá trị độ ẩm. Giá trị độ ẩm sẽ được cập nhật liên tục.

Hướng dẫn lập trình

 • Truy cập vào địa chỉ https://makecode.microbit.org/

 • Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Lấy hàm forever trong nhóm Basic.
  • Bước 2: Kéo hàm set item to 0 trong nhóm Variables vào hàm forever và sửa chữ item thành chữ Reading.
  • Bước 3: Kéo hàm analog read pin P0 trong nhóm Pins vào hàm set item to 0.
  • Bước 4: Kéo hàm plot bar graph of up to trong nhóm Led vào hàm forever và lấy hàm Reading trong nhóm Variables vào hàm plot bar graph of up to. Chỉnh sửa số 0 bên dưới thành 1023.
  • Bước 5: Kéo hàm if then trong nhóm Logic vào trong hàm forever.
  • Bước 6: Kéo hàm button A is pressed trong nhóm Input vào hàm if then.
  • Bước 7: Kéo hàm show number trong nhóm Basic vào hàm if then.
  • Bước 8: Kéo hàm Reading trong nhóm Variables vào hàm show number.
 • Tham khảo chương trình mẫu: tại đây

Kết quả

Sau khi hoàn thành sẽ được kết quả như clip