Đồng hồ đếm ngược thời gian

Phát triển một ứng dụng đồng hồ đếm ngược thời gian

Stopwatch đồng hồ đếm ngược thời gian

Trong bài này chúng ta sẽ làm một chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian phù hợp cho các trò chơi bấm giờ như thi chạy, ai ăn nhanh hơn …

Chuẩn bị

Ý tưởng xây dựng chương trình

 • Chúng ta sẽ tạo hai biến counter sử dụng để làm biến đếm lên và countingDown làm biến đếm xuống.
 • Khi nhấn nút A thì biến counter sẽ đếm lên một đơn vị.
 • Khi nhấn nút B thì biến countingDown = true, và chúng ta thiết lập trong vòng lặp forever nếu biến countingDown = true thì mỗi giây sẽ đếm xuống một đơn vị cho tới 0 thì dừng lại.

Các bước thực hiện

Tạo 2 biến đếm lên và đếm xuống

 • Bước 1: Kéo hàm on start trong nhóm Basic vào chương trình
 • Bước 2: Kéo hàm set item to 0 trong nhóm Variables và chỉnh sửa biến “item” thành biến “counter”, số “0” thành số “3”.
 • Bước 3: Kéo hàm set item to 0 trong nhóm Variables và chỉnh sửa biến “item” thành biến “countingDown” và kéo hàm false trong nhóm Logic vào hàm set countingDown to 0.

Tạo 2 nút nhấn thực hiện chương trình

 • Bước 1: Kéo hàm on button A pressed trong nhóm Input vào chương trình.
 • Bước 2: Kéo hàm change item by 1 trong nhóm Variables, chỉnh sửa biến “item” thành biến “counter”.
 • Bước 3: Kéo hàm on button A pressed, chỉnh sửa A thành B.
 • Bước 4: Kéo hàm set item to 0 trong nhóm Variables vào hàm on button B pressed, chỉnh sửa biến “item” thành biến “countingDown”.
 • Bước 5: Kéo true trong nhóm Logic vào hàm set countingDown to 0.

Tạo chương trình hiển thị kết quả độ ẩm

 • Bước 1: Kéo hàm forever trong nhóm Basic vào chương trình.
 • Bước 2: Kéo hàm show number 0 trong nhóm Basic vào trong nhóm forever.
 • Bước 3: Kéo biến counter trong nhóm Variables vào hàm show number 0.
 • Bước 4: Kéo hàm if then trong nhóm Logic vào hàm.
 • Bước 5: Kéo hàm 0 = 0 trong nhóm Logic vào hàm if then, kéo biến countingDown trong nhóm Variables vào số 0 bên trái của hàm 0 = 0, kéo true trong nhóm Logic vào số trong bên phải của hàm 0 = 0.
 • Bước 6: Kéo hàm pause (ms) 100 trong nhóm Basic vào hàm if then, sửa số 100 thành 1000.
 • Bước 7: Kéo hàm change item by 1 trong nhóm Variables vào hàm if then, sửa biến “item” thành biến “counter” và số “1” thành số “-1”.
 • Bước 8: Kéo hàm if then vào hàm if then lớn, kéo hàm 0 < 0 trong nhóm Logic vào hàm if then nhỏ, sửa ”<” thành ”≤“.
 • Bước 9: Kéo biến counter vào số 0 bên trái hàm 0 ≤ 0, tiếp theo kéo hàm set item to 0 trong nhóm Variables vào hàm if then nhỏ, sửa biến “item” thành “countingDown”.
 • Bước 10: Kéo false trong nhóm Logic vào hàm set contingDown to 0.

Tổng kết chương trình

 • Sau khi hoàn tất các bước ta sẽ được thành quả như hình.
 • Tham khảo chương trình mẫu: tại đây

Kết quả

Sau khi hoàn thành sẽ được kết quả như trong clip.